Pre rodičov a verejnosť

Ponúkame Vám možnosť absolvovať u nás akreditovaný kurz prvej pomoci  v rozsahu 8 hodín (1h/45min.) pre rodičov a verejnosť.

Na kurze prvej pomoci online formou si osvojíte najdôležitejšie teoretické a praktické zásady poskytovania prvej pomoci u novorodencov, detí v predškolskom a školskom veku. Jeho dĺžka je 90-120min a prebieha prostrednícvom aplikácie ZOOM (link na stiahnutie). Prihlásenie sa do online kurzu je prostredníctvom nášho formulára.

Individuálny kurz prvej pomoci priamo u Vás doma je v trvaní 3 až 4 hodiny. (1h/45min.)
Po jeho absolvovaní si osvojíte najdôležitejšie zásady poskytovania prvej pomoci u novorodencov, detí v predškolskom a školskom veku so zameraním na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie.

Súčasne Vás naučíme:

  • Zhodnotiť stav dieťaťa, zásady premiestňovania pacienta (dieťaťa)
  • Aktivovať IZS (112, 155) a komunikovať s operátorom
  • Prvú pomoc pri poruche vedomia, poruchách dýchania a srdcovej činnosti
  • Prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách u detí
  • Prvú pomoc pri kŕčových stavoch

Všetky školenia vrátane online webinarov vykonávajú profesionálni záchranári a zdravotnícki pracovníci so špecializáciou z anesteziológie a urgentnej medicíny.

Prihlasovací formulár

Osnova kurzu

Teoretické vedomosti o (3 vyučovacie hodiny)                                                          

• príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich
  život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
• preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
• úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
• všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
• zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
• základných úkonoch zachraňujúcich život,
• poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
• poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
• záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
• krvácaní z rán, šoku,
• zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
• neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla
  cievna mozgová príhoda,
• poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti (5hodín)

• zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších
  osôb, označenie miesta nehody,
• aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
• zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
• praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc
  do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia
  (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
• poskytnutie prvej pomoci pri
   a) poruchách vedomia,
   b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
   c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
   d) krvácaní z rán, šoku,
   e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
   f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
• poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
• odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu. (v prípade akreditovaného kurzu)