Vyhľadať
Close this search box.

Kurz prvej pomoci autoškola

Kurz prvej pomoci autoškola poskytuje dôležité zručnosti prvej pomoci špeciálne prispôsobené potrebám vodičov. Náš kurz vám pomôže byť pripravený na akékoľvek núdzové situácie na ceste. Prihláste sa ešte dnes a staňte sa zodpovedným a bezpečným vodičom!

Dĺžka kurzu je 8 vyučovacích hodín  (Teoretická časť 3 hodiny a praktická časť 5 hodín, 1hod/45min)

Školenie prebieha v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci pre autoškoly poskytuje základné znalosti o príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách. Zároveň sa oboznámite s preventívnymi opatreniami smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách.

Termín na vyžiadanie

Mesto: Bratislava

Kurz prvej pomoci cena: 36,- € s DPH

Prihlasovací formulár

Osnova kurzu

Teoretické vedomosti o (3 vyučovacie hodiny)
• príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
• preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
• úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
• všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
• zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
• základných úkonoch zachraňujúcich život,
• poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
• poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
• záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
• krvácaní z rán, šoku,
• zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
• neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
• poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti (5 vyučovacích hodín)
• zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
• aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
• zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
• praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
• poskytnutie prvej pomoci pri
   a) poruchách vedomia,
   b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
   c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
   d) krvácaní z rán, šoku,
   e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
    f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
• poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
• odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu.