Dĺžka kurzu je 2 až 8 hodín  (akreditovaný kurz, zážitkový kurz, prípadne podľa Vašej požiadavky)

Akreditované školenia z poskytovania prvej pomoci a zážitkové kurzy, sú určené pre  zamestnancov  organizácií, firiem, škôl, občianských združení, športových klubov v zmysle  zákona č.124/ 2006 Z.z. o BOZP
Školenia vykonávajú naši profesionálni záchranári a zdravotnícki pracovníci s atestáciou z anesteziológie a urgentnej medicíny.

Účastníci sa u nás počas kurzu naučia :
• Zhodnotiť krízovú situáciu
• Dodržiavať všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci
• Aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému
• Reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
• Vyhodnotiť základné životné funkcie
• Osvojiť si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život
   ako sú : oživovanie, zastavenie krvácania, polohovanie, protišokové opatrenia
• Upevniť tímového ducha a koordináciu jednotlivých úkonov v rámci skupiny
• Kombinácia praktického výcviku a teoretickej časti
• Na konci kurzu obdržia účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu

 

OBSAH VÝUČBY: (prednáška-teoretická časť 3 hod. a praktická časť 5 hod.)
Cieľom školenia je osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov
správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch.

Prvá pomoc prednáška: (3 vyučovacie hodiny)
• Charakteristika základných životných funkcií
• Algoritmus činností
• Kontrola vedomia
• Kontrola dýchania
• Postup KPR
• Stabilizovaná bočná poloha

Praktická časť : (5 vyučovacích hodín)
• Praktický nácvik kontroly vedomia
• Praktický nácvik spriechodnenia dýchacích ciest
• Praktický nácvik kontroly prítomnosti dýchania
• Praktický nácvik KPR
• Praktický nácvik stabilizovanej bočnej polohy

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu. (v prípade akreditovaného kurzu)