Pre firmy a organizácie

Akreditované školenia z poskytovania prvej pomoci v rozsahu 8 hodín (1h/45min) sú určené pre  zamestnancov  organizácií, firiem, škôl, občianských združení, športových klubov v zmysle  zákona č.124/ 2006 Z. z. o BOZP

Cenovú ponuku Vám pošleme na vyžiadanie

Termín na vyžiadanie

Zážitkové kurzy z poskytovania prvej pomoci sú v rozsahu 2 až 6 hodín

Účastníci sa na našich školeniach  hravou a pútavou formou naučia:

 • Zhodnotiť krízovú situáciu
 • Dodržať všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci
 • Aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému
 • Reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
 • Vyhodnotiť základné životné funkcie
 • Osvojiť si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život
  ako sú : oživovanie, zastavenie krvácania, polohovanie, protišokové opatrenia
 • Upevniť tímového ducha a koordináciu jednotlivých úkonov v rámci skupiny
 • Kombinácia praktického výcviku a teoretickej časti
 • Toto všetko je možné doplniť o súťaže zručnosti za použitia 3D okuliarov, simulujúcich intoxikáciu alkoholom, požitie marihuany, LSD, spankovú depriváciu

Všetky školenia vykonávajú profesionálni záchranári a zdravotnícki pracovníci so špecializáciou z anesteziológie a urgentnej medicíny.

Žiadosť o cenovú ponuku

Osnova kurzu

OBSAH VÝUČBY: (prednáška-teoretická časť 3 hod. a praktická časť 5 hod.)
Cieľom školenia je osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov
správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch.

Prvá pomoc prednáška: (3 vyučovacie hodiny)
• Charakteristika základných životných funkcií
• Algoritmus činností
• Kontrola vedomia
• Kontrola dýchania
• Postup KPR
• Stabilizovaná bočná poloha

Praktická časť : (5 vyučovacích hodín)
• Praktický nácvik kontroly vedomia
• Praktický nácvik spriechodnenia dýchacích ciest
• Praktický nácvik kontroly prítomnosti dýchania
• Praktický nácvik KPR
• Praktický nácvik stabilizovanej bočnej polohy

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu. (v prípade akreditovaného kurzu)