Kurz prvej pomoci pre firmy a organizácie

Dĺžka kurzu : 4 - 8 hodín  ( podľa požiadaviek zákazníka )
Každá pracovná činnosť je spojená s určitým rizikom a ani všetky preventívne opatrenia nedokážu úplne vylúčiť možnosť vzniku úrazu alebo poškodenia zdravia. Takéto prípady však musí zamestnávateľ predvídať. Záchrana ľudského života je neraz závislá od rýchleho a koordinovaného postupu zamestnancov a preto je dôležité tento postup vopred stanoviť a natrénovať.

Školenia  prvej  pomoci sú  určené pre  zamestnancov  organizácií a  firiem v zmysle  § 8 odsek 1 č.124/ 2006 Z. z. o BOZP
Školenie vykonávajú profesionálni záchranári resp. lekári s atestáciou z anesteziológie a urgentnej medicíny.

Účastníci sa počas kurzu naučia :
• Zhodnotiť krízovú situáciu
• Dodržiavať všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci
• Aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému
• Reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
• Vyhodnotiť základné životné funkcie
• Osvojiť si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život
• ako sú : oživovanie, zastavenie krvácania, polohovanie, protišokové opatrenia
• Upevniť tímového ducha a koordináciu jednotlivých úkonov v rámci skupiny
• Kombinácia praktického výcviku a teoretickej časti
• Na konci kurzu obdržia účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsah výučby: (prednáška - teoretická časť 3hod. a praktická časť 5hod.)
Cieľom školenia je osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov
správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch.

Prvá pomoc prednáška (ďalej PP) : (3hodiny)
• Charakteristika základných životných funkcií
• Algoritmus činností
• Kontrola vedomia
• Kontrola dýchania
• Postup KPR
• Stabilizovaná bočná poloha

Praktická časť : (5hodín)
• Praktický nácvik kontroly vedomia
• Praktický nácvik spriechodnenia dýchacích ciest
• Praktický nácvik kontroly prítomnosti dýchania
• Praktický nácvik KPR
• Praktický nácvik stabilizovanej bočnej polohy

Zhrnutie, písomný test, vyhodnotenie písomného testu
 

 

 

TOPlist